انرژی یک خانه

انرژی یک خانه

هر چیزی و هر کسی که به خانه ی شما وارد می شود، انرژی ای (و نیتی سوار بر آن) را با خود به همراه می آورد و اثری از خود بر جای می گذارد.

قدرت کلام

قدرت کلام

زیباترین حرفی که تابه ­حال کسی به شما گفته چیست؟ لحظه ای درنگ کنید و آن تجربه را دوباره مشاهده کنید. چه احساسی دارید؟ این حرف می ­تواند فقط یک جمله باشد؛ تنها یک جمله که حال شما را برای لحظه ای، یا حتی برای یک عمر تغییر داده است.

رنگ درمانی

رنگ درمانی

همان طور که می دانید، رنگ نوعی نور و انرژی است. رنگ قابل دیدن هستند، چون پرتوهای نور در اثر برخورد با هر نوع ماده، شیء و ذره ای منعکس می شوند، می شکنند و متفرق می شوند. پرتوهای نور طول موج های گوناگونی دارند و بر این اساس طبقه بندی می شوند و رنگ های مختلفی پدید می آورند.