رنگ درمانی

رنگ درمانی

همان طور که می دانید، رنگ نوعی نور و انرژی است. رنگ قابل دیدن هستند، چون پرتوهای نور در اثر برخورد با هر نوع ماده، شیء و ذره ای منعکس می شوند، می شکنند و متفرق می شوند. پرتوهای نور طول موج های گوناگونی دارند و بر این اساس طبقه بندی می شوند و رنگ های مختلفی پدید می آورند.