ترس و مکانیزمهای دفاعی جایگزین

ترس و مکانیزمهای دفاعی جایگزین

کدامیک بیشتر شبیه شماست؟
ترس از کافی نبودن و مناسب نبودن (سرزنش خود)
ترس از قضاوت شدن (توسط خود یا دیگران)
ترس از از دست دادن کنترل (شرایط و اوضاع)
ترس از نداشتن به میزان کافی (هر چیزی)
ترس از قربانی شدن (پایمال شدن حق در شرایط گوناگون)
ترس از از دست دادن (زمان، پول، دوست، موقعیت و …)
ترس از تغییر (کله شقی، لجبازی)