چرا فایل ها دانلود نمی شوند؟

چرا فایل ها دانلود نمی شوند؟ موارد زیر را مرحله به مرحله پیش بروید تا دلیل مشکل پیدا شده یا رفع گردد. دقت کنید که برای تمامی موارد به طور کامل از اپلیکیشن خارج شده باشید.  یعنی در صفحه اول اپلیکیشن دوبار روی دکمه بازگشت یا Back بزنید تا پیام «برای خروج دکمه بازگشت را...