معنوی بودن در جهانی انسانی

معنوی بودن در جهانی انسانی

هنگامی که بحث معنویت به میان می آید، یکی از نخستین پرسش هایی که به ذهن خطور می کند، این است که جهان از نظر معنویت به چه سمت و سویی در حرکت است. البته که به نظر می رسد علاقه و توجه به معنویت گرایی رو به افزایش است، اما این رشد از حقایق خالص و اصولی مربوط به معنوی بودن...