انرژی یک خانه

انرژی یک خانه

هر چیزی و هر کسی که به خانه ی شما وارد می شود، انرژی ای (و نیتی سوار بر آن) را با خود به همراه می آورد و اثری از خود بر جای می گذارد.

Pin It on Pinterest